Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm
Clarus 680 GC

PerkinElmer® Clarus® 680 Gas Chromatograph (GC) là hệ thống sắc ký khí hoàn toàn tự động với bộ điều khiển khí theo chương trình (PPC). Clarus 680 GC là hệ thống có tốc độ gia nhiệt và làm nguội lò cột nhanh nhất...

       11   12   13   14   15   16   17   18   19